Cíle MPP

Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti mladého člověka schopného zodpovědně přistupovat ke každodenním problémům.

 

Dlouhodobé cíle preventivního programu

 • stanovit si správný žebříček hodnot
 • učit se řešit různé problémy
 • informovat žáky o účincích návykových látek
 • předcházet onemocnění HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných chorob
 •  mít zdravé sebevědomí
 •  umět čelit tlaku vrstevníků
 • umět říci „ne"
 • naučit se rozlišovat dobré a špatné
 • zkvalitnit sociální komunikaci
 • schopnost zařadit se a obstát v kolektivu
 • zlepšovat mezilidské vztahy
 • umět se sebeovládat
 • umět si vážit sebe samého
 • znát zásady slušného chování
 • dokázat měnit špatné postoje
 • mít správný režim dne
 • umět správně trávit volný čas
 • znát centra pomoci
 • zapojit žáky do školních a mimoškolních aktivit
 • znát svá práva a povinnosti

Krátkodobé cíle preventivního programu

 • realizace adaptačního pobytu pro 6. ročník
 • dobrá komunikace se žáky, kolegy a rodiči
 • dobrá informovanost rodičů o prevenci na škole a poradenské činnosti
 • dobrá dostupnost žáků k potřebným informacím
 • realizace besed pořádaných jinými organizacemi
 • realizace programů a besed pořádaných ŠMP
 • účast na soutěžích podporujících prevenci rizikového chování
 • organizace zájmových útvarů na škole
 • pořádání mimoškolních akcí
 • realizace školy v přírodě pro 1. stupeň
 • realizace školních výletů
 • včasné a správné řešení vzniklých problémů v prostorách školy

         

Cílem MPP je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování a tím dosáhnout zlepšení vztahů v třídním kolektivu a celkově příznivého sociálního klimatu ve škole mezi žáky různých věkových kategorií. Dále motivace žáků k zásadám zdravého životního stylu (zdravá výživa, fyzická a psychická hygiena, hodnota zdraví, nemoc, léky - jejich pozitivní i negativní stránka), ta je možná jen v případě spolupráce s rodiči.

Škola poskytne žákům základní nezkreslené informace o zakázaných, ale volně dostupných návykových látkách, škodlivosti kouření na jejich mladý a nevyvinutý organismus, riziku zneužívání drog, drogové prevenci v souvislosti s AIDS a o alkoholismu.

Preventivní program zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod.

Program sleduje obecné cíle, zejména zaměřené do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci kriminality mládeže, na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování.

Naše škola je označována jako bezproblémová. V minulých letech se objevilo minimum případů rizikového chování žáků. Většinou šlo o pokusy šikany v počátečním stádiu.

Mimo prostory školy a mimo dobu vyučování jsme označili jako nebezpečné místo zastávku, kde žáci čekají na autobusové spoje domů.

Podle vlastního zjištění určitá část žáků užívá tabákové výrobky. Kouření i mladších žáků je největším problémem, na který se každoročně zaměřujeme.

Pravidelně seznamujeme žáky s nebezpečím návykových látek a s nástrahami kyberšikany.

Za důležité pokládáme učit žáky poskytování první pomoci. Po mimořádných událostech ve Žďáru nad Sázavou poučujeme žáky o bezpečném chování a jednání s cizími lidmi.

Problematika rizikového chování je zařazena do výuky i do školních i mimoškolních akcí (kroužky, besedy, promítání dokumentů, přednášky, projekty výlety atd.).

Nezapomínáme na sledování klima jednotlivých tříd a zaměříme pozornost na chování žáků ve spojeném ročníku 1. stupně.

Opět se budeme s žáky připravovat na soutěže týkající se prevence rizikového chování.

Součástí našeho programu je i účast pedagogů na odborných školeních a vzdělávacích programech.

TOPlist
aktualizováno: 18.05.2018 11:04:10