Prevence na I. stupni

Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a tělesné výchově. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování. Jednotlivá témata budou vyučující s žáky plnit průběžně během školního roku.

 

Preventivní programy jako součást výuky

  Prvouka (I. – III. roč.)

 • zdravá výživa
 • zdravý životní styl
 • škodlivost návykových látek
 • jak se chovat v situacích ohrožujících zdraví nebo život
 • chování při mimořádných situacích

         

Přírodověda (IV. – V. roč.)

 • prevence návykových látek
 • zdravá výživa
 • zdravé životní prostředí
 • zdravý životní styl

         

Tělesná výchova (I. – V. roč.)

 • zdravotní cvičení
 • význam pohybu pro zdraví člověka
 • správné držení těla
 • poskytnutí první pomoci

  

Výchovný plán třídního učitele (I. – V. roč.)

 • upevňování dobrých vztahů mezi žáky, mezi žáky a učitelkou
 • význam zdravého stravování, pitný režim
 • pohybové chvilky, otužování, dechová cvičení
 • bezpečné chování doma, venku, ve škole
 • návykové látky
 • prevence záškoláctví
 • prevence úrazu a nemocí

 

K naplnění tohoto cíle se zaměříme u dětí na:

 • rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání  
 • posilování komunikačních dovedností - zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku
 • vytváření pozitivního klimatu - pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty
 • formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám - pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot apod.

Dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci osvojí, musí korespondovat s věkem a navazovat na předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy musí zohledňovat životní styl rodiny i působení vrstevníků.

TOPlist
aktualizováno: 24.05.2018 21:29:41