Prevence na II. stupni

Preventivním tématům na II. stupni bude věnována systematická pozornost především v následujících předmětech: rodinná výchova, občanská výchova, přírodopis a tělesná výchova.

Žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku se vzdělávají podle nového školního vzdělávacího programu „Škola zdravého stylu“v 2, vydán 1. 9. 2013. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinové práce, dramatické výchovy atd.

 

6. až 9. ročník - Občanská výchova a Rodinná výchova, Přírodopis, Tělesná výchova

 

  Rodinná výchova (VI. – VII. roč.)

 • sebeúcta
 • bezpečí v rodině
 • komunikace
 • sociální vztahy
 • životní hodnoty
 • nebezpečí návykových látek
 • zdravý životní styl
 • zdravá výživa
 • sexuální výchova
 • dopravní výchova
 • prevence civilizačních chorob
 • první pomoc
 • ochrana člověka za mimořádných událostí

   

       Přírodopis (VIII. roč.)

 • zdraví
 • prevence úrazů
 • sexualita
 • pohlavní nemoci

      

      Občanská výchova (VII. – IX. roč.)

 • domov
 • rodina
 • práva a povinnosti
 • mezilidské vztahy
 • otázka rasismu
 • komunikace
 • životní hodnoty a cíle
 • majetková nerovnost
 • problémy náboženství
 • osobní bezpečí
 • šikana
 • týrání a zneužívání dětí
 • diskriminace

 

       Tělesná výchova (VI. – IX. roč.)

 • zdravotní cvičení
 • význam pohybu pro zdraví člověka

 

        Výchovný plán třídního učitele

 • rasismus
 • volný čas
 • kouření
 • šikana
 • vztahy ve třídě
 • kde hledat pomoc
 • osobní problémy
 • návykové látky
 • zdravý životní styl
 • bezpečnost na silnici
 • chování na veřejných místech
 • ochrana za mimořádných událostí

 

Témata MPP v rámci ostatních předmětů:

Český jazyk - pozitivní vzory hrdinů z četby, úvahy o životě, hledání životních cílů, mezilidské vztahy

Dějepis - pozitivní vzory osobností, zákony a lidé, rasismus, holocaust, nacionalismus

Zeměpis - výskyt a pěstování drog, lidské rasy, ohniska národnostních konfliktů, globální problémy lidstva

Chemie - vznik, výroba a účinky návykových látek a jejich vliv na člověka

 

TOPlist
aktualizováno: 24.05.2018 21:29:41