Prevence v MŠ

MŠ navštěvuje (nebo bude navštěvovat) celkem 22 dětí ve věku 3 – 6 let.

Pedagogické pracovnice  - 2 učitelky

 

Preventivní činnost - programy

Oblasti vzdělávání v mateřské škole:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

 Tematické okruhy:

 1. Věci
 2. Příroda
 3. Události
 4. Prostředí
 5. Rodina

Pro  naplnění cílů se v mateřské škole zaměříme na:

 • dodržování zásad pravidel slušného chování /piktogramů/ - posilování prosociální chování
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • rozvoj komunikativních dovedností, vnímání, porozumění poslechu
 • posilování přirozených poznávacích cílů, zvídavosti, radosti z objevování
 • vytváření základu pro práci s informacemi
 • rozvoj kulturně – estetických dovedností
 • vytváření základu estetického vztahu ke světu, životu, kultuře a umění
 • schopnost řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situace
 • vytváření vztahu k místu, kde dítě žije
 • rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů
 • pochopení, že lidé mohou prostředí chránit a zlepšovat
 • rozvoj estetického vnímání, cítění, prožívání
 • utváření zdravých životních návyků a postojů
 • vytváření a ochranu zdravého životního prostředí, u dětí k vytváření povědomí o tom, že člověk patří do okolí a je za ně zodpovědný

 

 

TOPlist
aktualizováno: 24.05.2018 21:29:41