Realizace MPP v jednotlivých oblastech

Oblast prevence

Významné místo v oblasti prevence budou představovat aktivity organizované v době mimo vyučování:

 • zájmové útvary a kroužky, školní družina, akce pořádané školou v době mimo vyučování, výlety a exkurze
 • zapojení do celostátně vyhlašovaných soutěží
 • práce na školních projektech
 • práce na mimoškolních projektech
 • osvětová činnost
 • organizace besed
 • spolupráce s jinými subjekty (přednášky na problémová témata)

 

Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu:

 A. Ochrana životního prostředí

- rozvíjení ekologického myšlení žáků

 

 B. Sociální dovednosti

- vytváření a rozvíjení schopností komunikace a týmové práce

 

 C. Právní vědomí a morální hodnoty

- formování postojů našich žáků, uvědomování si svých práv i povinností

 

 D. Sociálně patologické jevy

- vytváření povědomí žáků o nebezpečí drogových závislostí, alkoholismu, kouření, rizikového sexuálního chování, patologického hráčství, projevů xenofobie a rasismu, problematice šikany a násilí

 

 E. Volnočasové aktivity

- rozvíjení talentu a zájmů u žáků (zájmové kroužky), zapojování dětí do soutěží

Realizace programu v jednotlivých oblastech

Ochrana životního prostředí

 • seznámení s problematikou ochrany životního prostředí prostřednictvím učebních plánů řady předmětů
 • péče o nejbližší okolí školy, školní zahradu a školní pozemek
 • třídění odpadu
 • sázení stromů na školní zahradě
 • práce školního ekotýmu

 Akce žáků v průběhu školního roku - sociální dovednosti 

 • Vítání prvňáčků
 • Zamykání zahrady v MŠ
 • Mikulášská besídka pro MŠ
 • Mikulášský jarmark
 • Zpívání u stromečku
 • Školní ples
 • Karneval
 • Den matek
 • Ekologický den „Za čistou zemi“
 • Akademie – slavnostní ukončení školního roku
 • zlepšení vztahů mezi žáky

Právní vědomí a morální hodnoty

 • dodržování vnitřního řádu školy, který přesně formuluje práva a povinnosti žáků
 • fungování žákovské samosprávy, která ve spolupráci s ředitelem školy a zástupci učitelů pomáhá prosazovat nápady a přání žáků
 • získávání a upevňování zásad společenského chování

  Sociálně nezdravé jevy

 • seznámení se s danou problematikou bude součástí učebních plánů řady předmětů
 • rozmluva o problematice s třídními učiteli
 • průzkum o šikaně ve třídách a ve škole
 • rozmluva o vandalismu, nešetrném zacházení se školním majetkem a nevhodném chování žáků po odchodu ze školy
 • záškoláctví jako nežádoucí jev     

Volnočasové aktivity - kroužky

 • Dyslektický kroužek (1. i 2. stupeň)
 • Sborový zpěv
 • Hrátky s angličtinou (1. stupeň)
 • Pohybový kroužek (1. stupeň)
 • Doučování z fyziky (2. stupeň)
 • Tvoříme v dílně (2. stupeň)
 • Hrátky se zvídálky (1. stupeň)
 • Francouzský jazyk (2. stupeň)
 • Příprava na přijímací zkoušky (2. stupeň)
 • Matematický kroužek              


Další aktivity

 • schránka důvěry
 • informační nástěnka
 • e-mailová adresa ŠMP
 • informování rodičů:  třídní schůzky a webové stránky školy

Exkurze:

 • Brno (6. roč.)
 • návštěva knihovny
 • vlastivědný výlet (1. – 5. roč.)
 • vlastivědný výlet (6. – 9. roč.)
 • návštěva muzeí (2. stupeň)
 • návštěva úřadu práce (8. roč.)
 • návštěva divadelních představení (MŠ + 1. stupeň, 2. stupeň)

Soutěže a olympiády

 • Výtvarná soutěž „Ahoj prázdniny“
 • Výtvarná soutěž (MŠ)
 • Zeměpisná olympiáda
 • Biologická olympiáda
 • Pythagoriáda
 • Klokan
 • Olympiáda ve finanční gramotnosti
 • Hry bez hranic (1. stupeň)
 • Turnaj v přehazované
 • Turnaj v dámě
 • Turnaj ve stolním tenise
 • Všeználek (soutěž pro 5. ročníky)
 • Soutěž mladých cyklistů
 • Soutěž Nebojme se podnikání (2. stupeň)

Zážitkové akce

 • Noc světel (2. stupeň)
 • Noc se zajímavými příběhy (1. stupeň, 2. stupeň)
 • Adaptační pobyt (6. roč.)
 • Projekt Multipolis (hra o vztazích mezi lidmi) 

Sportovní akce

 • Sportovní den (6. – 9. roč.)
 • Olympiáda naruby (1. stupeň)

Preventivní programy

 • Příběhy bezpráví (8. a 9. roč.)
 • Projekt Jeden svět na školách (dokumentární filmy) 2. stupeň
 • Beseda s Policií Brno (bezpečná cesta do školy a domů, trestná činnost dětí, vandalismus)
 • Beseda o nástrahách internetu
 • Moje představy o drogách (1. roč.)
 • Prevence kouření (3. – 5. roč.)
 • Zdravý životní styl (2. stupeň)
 • Kurz první pomoci (studenti Lékařské fakulty – žáci 1. i 2. stupně)
 • Drogy energetická bomba (8. roč.)
 • Zhlédnutí filmu s besedou na aktuální téma (2. stupeň)
 • Klima třídy
 • Den bezpečnosti s Policií ČR
   

Prevence rizikového chování a opatření přijatá na potírání těchto jevů

Největší důraz bude v letošním školním roce kladen na realizaci všech programů souvisejících s problematikou rizikového chování. Zaměříme se na šikanu, kouření, pití alkoholu, drogovou závislost a vandalismus. Naši žáci absolvují kurz první pomoci. Budeme pokračovat v projektu Jeden svět na školách, začneme pracovat s dokumentárními filmy, které ukazují různé problémy mladých lidí, a budeme se snažit s žáky hledat možnosti řešení daných situací.

 

Z tohoto důvodu se zavádí následný postup při odhalení uvedených nežádoucích jevů:

Jak postupovat:

Při kouření ve škole, nebo areálu školy - pedagogický pracovník žákovi zabrání v další konzumaci, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, zejména odkud a od koho má tabákový výrobek a metodik prevence  záznam založí do své agendy. Dále následuje zápis do žákovské knížky a projednání přestupku se zákonným zástupcem žáka, při opakovaném či kombinovaném přestupku splní škola oznamovací povinnost a vyrozumí  orgán sociálně právní ochrany dítěte informováním sociálního odboru a kázeňský postih.

Při požití alkoholu ve škole, nebo areálu školy ( § 12 zákona č.379/2005 Sb.), alkohol je žáku odebrán, aby nemohl pokračovat v další konzumaci. Pedagog zváží momentální stav žáka, zda-li mu nehrozí  nějaké nebezpečí a v případě ohrožení zdraví zavolá lékařskou pomoc. O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, zejména odkud a od koho má alkohol a metodik prevence si tento záznam uloží do své agendy. Zajistí vyzvání zákonného zástupce, aby si přišel osobně své dítě vyzvednout a následné projednání přestupku, kázeňský postih. Při opakovaném či kombinovaném přestupku splní škola oznamovací povinnost a  vyrozumí orgán sociálně právní ochrany dítěte, pod který obec spadá. Dále se řídí metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování u dětí ve školních zařízeních a školním řádem.

Při podezření z užití a distribuci drogy se řídí metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování u dětí ve školních zařízeních a školním řádem tj. všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat, neplatí to v případě, kdy osoba užívá návykové látky v rámci  léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. V rámci zákona se školní zařízení řídí § 89.10 zákona 140/1961 Sb. Pokud se podezření potvrdí, je sepsán stručný záznam s vyjádřením žáka, který si metodik prevence založí do své agendy. Přistoupí se k vyzvání zákonného zástupce k vyzvednutí si svého dítěte. Škola splní oznamovací povinnost a vyrozumí orgán sociálně právní ochrany dítěte, pod který obec spadá a požádat o pomoc Policii ČR.

Při krádeži a vandalismu pedagogický pracovník sepíše záznam s vyjádřením žáka a výpovědí poškozeného, následuje zápis do žákovské knížky, projednání přestupku se zákonným zástupcem, kázeňský postih a dle závažnosti přizvání Policie ČR a informování orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Dále se řídí metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování u dětí ve školních zařízeních a školním řádem.

Při záškoláctví - rodič je povinen omluvit nepřítomnost žáka do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve vyučování – písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Při podezření na záškoláctví je zákonný zástupce vyzván k návštěvě školy, kde je s ním záškoláctví projednáno a je o tomto jednání pořízený zápis. V případě, že nedojde k nápravě, je informován orgán sociálně právní ochrany dítěte. Dále se řídí metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování  u dětí ve školních zařízeních a školním řádem.

Při projevech šikany zápis do žákovské knížky, projednání přestupku se zákonným zástupcem, zajištění svědků, dle závažnosti přizvání k jednání rodiče oběti a agresora, ochrana oběti šikany, postih pro agresora – kázeňský postih, při opakovaném přestupku dle závažnosti přizvání Policie ČR a informování soc. odboru.

 

Spolupráce s rodiči

Škola v prevenci rizikového chování nabízí rodičům spolupráci ve formě komunikace na třídních schůzkách, individuální konzultace s učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem a ředitelem školy.

Rodiče budou seznámeni s programem minimální prevence na třídních schůzkách v listopadu. Žáci budou seznámeni s MPP prostřednictvím třídních učitelů.

 

 

TOPlist
aktualizováno: 24.05.2018 21:29:41