ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje poskytování poradenských služeb v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních  a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace (viz Minimální preventivní program),
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Organizační struktura ŠPP:

 

vedoucí ŠPP - výchovný poradce: Mgr. Vladimíra Klejdusová

                                               

školní metodik prevence: Mgr. Nikola Vykydalová

 

zástupkyně ředitele: Mgr. Svatava Hájková

 

 

Aktivity ŠPP:

 

      Oblast prevence:

 • "Start do školy" - adaptace na školní prostředí - práce s dětmi předškolního věku, docvičení potřebných dovedností, řešení problematiky předčasného nebo pozdního zaškolení dětí (učitelé 1. stupně)
 • prvotní pedagogická diagnostika případných percepčních oslabení (učitelé MŠ)
 • návazné docvičování percepčních oslabení v průběhu 1. třídy (učitelé 1. stupně)
 • pokud žák pracuje podle plánu pedagogické podpory (PLPP) a jeho obtíže se i přesto prohlubují - možnost odeslání do pedagogicko-psychologické poradny (PPP) ke komplexnímu vyšetření (výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli - VP + TU)
 • kroužky pro žáky s poruchami učení (učitelé 1 i 2. stupně)
 • funkční systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • věnování zvýšené pozornosti žákům, kteří přestupují z jiné školy - vyrovnání rozdílů školních vzdělávacích programů (ŠVP) - možnost využití PLPP (VP + TU)
 • sledování žáků, u nichž došlo k výraznému zhoršení prospěchu v průběhu školního roku (TU, vyučující daného předmětu)
 • individuální konzultace pro neprospívající žáky (příslušný vyučující)
 • sledování a řešení zvýšené omluvené absence - podpora a pomoc dlouhodobě nemocným žákům - IVP (VP + TU)
 • pravidelná diagnostika klimatu školy i klimatu jednotlivých tříd, podpora fungování třídních kolektivů, třídnické hodiny (VP, metodik prevence, TU)
 • adaptační pobyty pro žáky vybraných tříd
 • sledování začlenění nových žáků, sleování postavení žáků s SVP včetně nadaných žáků
 • Minimální preventivní program školy (školní metodik prevence)
 • podpora zapojení žáků do řešení problémů ve škole, plánování školních aktivit  
 • jasně nastavená pravidla pro hodnocení chování žáků ve škole a jejich dodržování (školní řád, vnitřní předpisy)

  Oblast intervence 
   
 • zajištění vyšetření žáků v PPP (VP)
 • práce s doporučením školního poradenského zařízení (VP+TU)
 • tvorba a realizace individuálních vzdělávacích programů (VP+TU)
 • aktivity vyplývající z IVP - předměty speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence mimo vyučování (učitelé jednotlivých předmětů)
 • zajištění péče o nadané a mimořádně nadané žáky (také nově ve sportovní, umělecké či manuální dovednosti) možnost PLPP (VP + příslušní vyučující)
 • po 3 měsících fungování PLPP případné zajištění diagnostiky v PPP (VP+TU)
 • řešení neprospěchu podle jasných pravidel dříve než na konci pololetí
 • možnost pedagogické intervence - podpora přípravy žáků na výuku na základě doporučení ŠPZ (vyučující žáka)
 • podpora spolupráce s učiteli - DVPP, metodická sdružení, třídnické hodiny
 • podpora spolupráce s rodiči - individuální pohovory, třídní schůzky, účast na školních akcích
 • realizace intervenčních programů (metodik prevence)
 • propagace preventivních aktivit - webové stránky školy, Facebook

  Kariérní poradenství
   
 • organizační podávání přihlášek na střední školy (VP)
 • veletrh středních škol (VP)
 • návštěva úřadu práce (metodik prevence)
 • pomoc žákům se správnou volbou střední školy i budoucí profese (předmět Pracovní činnosti - Volba povolání)
 • možnost testů profesní orientace
 • dostatečná informovanost o problematice - webové stránky školy, informační leták, vzor zápisového lístku (VP)   
 • v případě zájmu rodičů poskytnutí individuální konzultace k problematice (VP)       
TOPlist
aktualizováno: 06.08.2018 20:52:27