Úvod do MPP

Minimální preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s §29 odst. 1 a §30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a §18 písm. c  zákona č. 379/2005 Sb., který do prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školních zařízeních zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, intoleranci atd.

Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině, proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), problematice spojené s užíváním alkoholu, velice aktuální je problém kouření, ale i všechny formy šikany. Je zapotřebí naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.      

Charakteristika školy

Škola se nachází v obci Loděnice v okrese Brno - venkov. Je spádovou školou pro několik okolních obcí, z nichž někteří žáci přicházejí již od prvního ročníku a někteří až po absolvování prvního stupně na málotřídních školách ve svých obcích. Naše škola má jednu budovu, vlastní školní jídelnu, dílnu, tělocvičnu a 2 počítačové učebny, součástí školy je mateřská škola.

Škola má 8 tříd, ve kterých je vzděláváno celkem 147 žáků.

Počet žáků v jednotlivých třídách:

1. stupeň

I. třída                                     17 žáků

II. třída (2. a 4. roč.)                24 žáků

III. třída (3. roč.)                      27 žáků

IV. třída (5. roč.)                      19 žáků

2. stupeň      

VI. třída                                    15 žáků

VII. třída                                   15 žáků

VIII. třída                                  20 žáků

IX. třída                                    10 žáků

 

Pedagogický sbor tvoří 10 učitelek, 1 učitel, 2 vychovatelky ŠD a 2 učitelky mateřské školy.

V letošním roce navazujeme na Minimální preventivní program z let minulých, kdy byla stanovena řada dlouhodobých cílů, zaměřených na prevenci rizikového chování, v jejichž plnění je třeba dále pokračovat.

 

 

 

TOPlist
aktualizováno: 24.05.2018 21:29:41