Významový poměr mezi větami hlavními

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.